algemene voorwaarden.
Algemene voorwaarden eetgedrag coach Erna Dijkstra.


Artikel 1: Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Eetgedrag coach:  Erna Dijkstra, handelende als zelfstandig coach. Ingeschreven bij de K.V.K onder nummer:
Cliënt: De persoon aan wie door de gewichtsconsulent advies en begeleiding
verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;
Praktijkadres: Prickwaert 21, 3363 BA Sliedrecht
Arts: De huisarts of specialist door cliënt is verwezen.


Artikel 2: Algemeen
De coach geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.


Artikel 3: Basis
De coach kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de coach de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding.
Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt
De coach kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de coach de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding.
Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt
De coach kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de coach de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding.
Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.


Artikel 4: Verhindering stopzetten traject.
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient zij de  coach hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt niet binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de coach geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de coach gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.
Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag. Bij het voortijdig stoppen door cliënt van het traject is de coach geen terugbetaling van het restbedrag verschuldigd aan cliënt.


Artikel 5: Tariefstelling
Voor aanvang van de behandeling deelt de coach de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden.
Artikel 6: Intellectueel eigendom
De coach behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt.
De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de coach noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze verstrekt zijn.


Artikel 7: Betaling
Betaling aan de coach dient contant of door overschrijving plaats te vinden.
De cliënt dient de rekening binnen veertien dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is de gewichtsconsulent gerechtigd het factuurbedrag met € 10,00 administratiekosten te verhogen.
Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de coach gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.
Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden


De coach heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen.
Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.


Artikel 9: Aansprakelijkheid
Het advies en/of de begeleiding van de coach is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De coach sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit.


Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de coach is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.


Artikel 11: Aanbrengen van nieuwe cliënten.
Indien de cliënt aan derden een positief oordeel geeft over de gewichtsconsulente en zij zo een nieuwe cliënt werft ontvangt cliënt een gratis consult/weegmoment of een gratis deelname bij de groepsbegeleiding.
Getekend voor akkoord d.d.:

Naam:

Handtekening:

E-mailen
Bellen
Map
Info